De Europese provincie


In 1957 werden in de Orde van het H.Kruis (°1211) in Europa twee Ordesprovincies opgericht: de provincie van de H. Augustinus (Nederland), waartoe ook behoorden de regiones Indonesië en Duitsland, en de provincie van de Zalige Theodorus van Celles (België), waartoe de regio Congo-Kinshasa behoorde. De regio Duitsland werd in 1981 pro-provincie, een tussenstadium op weg naar provincie worden. Toch werd het aantal leden steeds kleiner en ontstond een gebrek aan leidinggevende personen. In 1982 reeds kwam onder impuls van de provinciaals Rein Vaanhold (Nederland), Ghislain Thevissen (België) en Nico van Rijn (Duitsland), een interprovinciaal overleg en een interprovinciale samenwerking op gang, BENEDUIT genoemd, om het samenWERKEN, samenLEVEN en samenKOMEN te bevorderen. Samen KOMEN gebeurde bij allerlei gebeurtenissen, kapittels, missionarissendagen, gespreksdagen en provinciedagen. SamenWERKEN gebeurde op het vlak van vorming, ordesgeschiedenis en beheer van pretiosa. SamenLEVEN kwam tot stand in april 1999, toen drie confraters uit België en Nederland een nieuw project opstarten in het voormalige klooster van Denderleeuw.

Het generaal kapittel van 1991 machtigde het generaal bestuur van de Orde te doen wat zij nodig achtten om tot één Europese provincie te komen. Intussen kwamen de drie provinciaals elke drie maanden samen voor anderhalve dag om elkaar te informeren over hun provincies en de weg naar één provincie worden te banen. Zo belegden ze meerdere interprovinciale bijeenkomsten en een jaarlijkse samenkomst van de drie besturen. Deze voorbereidende stappen leidden tot een resolutie van het generaal kapittel 1997 die zegt dat de Europese provincie een feit moet zijn vóór het generaal kapittel van 2003. Twee jaar na het generaal kapittel van 1997 was de Europese provincie een feit. Op 25 oktober 1999 vaardigde Magister-Generaal Rein Vaanhold een ordinatio van het generaal bestuur uit, inhoudende de oprichting van een Europese kruisherenprovincie. Duitsland was intussen regio generalis geworden in mei 1998. De provinciale kapittels van Nederland en België stemden in met de opheffing van hun provincies respectievelijk in mei 1998 en in juli 1999. Er werd een buitengewoon provinciaal kapittel samengeroepen van 9 tot 11 april 2000 en van 20 tot 23 augustus 2000. In april werd de nieuwe provincie boven de doopvont gehouden en werden de nieuwe provinciale statuten goedgekeurd. In augustus kreeg de provincie de naam ” Zalige Theodorus van Celles ” en werd het provinciaal bestuur gekozen.