Impressies van het provinciaal kapittel 2013


kapittellogo

In de week van 4 tot 9 augustus 2013 hield de Europese kruisherenprovincie Zalige Theodorus van Celles haar driejarig provinciaal kapittel. Zowel de religieuze idealen als het leven in de afgelopen drie jaar zijn overwogen, en van daaruit is het algemene beleid voor de komende jaren vastgesteld. Als nieuw bestuur van de provincie zijn gekozen: Peter Snijkers o.s.c., prior-provinciaal, Roger Janssen o.s.c., vice-provinciaal en Pierre-Paul Walraet o.s.c., raadslid.

 
Het provinciaal kapittel van dag tot dag

 
Zondag 4 augustus 2013

In de namiddag van zondag 4 augustus is het provinciaal kapittel van de Europese provincie van de Kruisheren van wal gestoken. Het kapittelthema luidt: “Vijf broden en twee vissen… en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op.”

kapittelfoto
De kapittelaula in de Scholencampus Harlindis en Relindis van Maaseik in België

Doel van de eerste kapittelsessie bestond erin, binnen te treden in het kapittelthema, en thuis te komen bij elkaar. De kapittelleden, zo stelde de prior-provinciaal in zijn verwelkoming, vormen deze week een occasionele kruisherengemeenschap. De bezinning en uitwisseling over het verhaal van de broodvermenigvuldiging (Mc. 6) beoogde een begin te maken met die gemeenschapsopbouw waarvan broederlijkheid het fundament vormt.

kapittelfoto
Uitwisselingsgroepje

Na de inleiding en een persoonlijke bezinningstijd, kwam men samen in uitwisselingsgroepen. Daar werd in een sfeer van sereniteit geluisterd naar elkaars persoonlijke overwegingen bij de evangelietekst: wat heeft mij geraakt; wat roept dit verhaal bij mij op mede naar aanleiding van dit kapittel en mijn plaats en rol daarin; met welke figuren, groepen of situaties in dit evangelieverhaal identificeer ik mezelf.

Na het avondmaal zijn de kapitteldeelnemers nog ruim een uur samengekomen voor verdere uitwisseling in plenum. Kapittelleden hebben kunnen ervaren hoe deze bezinnende start bedoeld was als een hulp om te komen tot een goede, evenwichtige en gelovige beleving van dit provinciaal kapittel dat morgen zijn eerste volle dag ingaat.

kapittelfoto
Aan tafel voor de maaltijd

Het vertrouwen in elkaar, en in het kapittelgebeuren is gewekt. We hebben groen gras gevonden waar we ons kunnen neerzetten. Vervuld van die hoop gaan we aan het werk met de “vijf broden en twee vissen” die ieder van ons – bij wijze van spreken – heeft meegebracht. Die gaven vertrouwen we toe aan de Heer, en aan zijn zegen. Want we kennen Jezus als Iemand die dicht bij de mensen wil zijn, om met het weinige wat er is wonderen te verrichten: leven wekken, en wel in overvloed.

Gaandeweg hopen we in de kapitteldagen te onderscheiden wat wij als religieuze gemeenschap van kruisheren in Europa, Kongo en Brazilië kunnen waarmaken met dat waarover we beschikken.

 
Maandag 5 augustus 2013

De eerste volle kapitteldag ging van start met een stevige agenda voor de boeg. De dag opende met een plechtige eucharistieviering in de 12de eeuwse kapel van Sint Jansberg (Maaseik). Prior-provinciaal Peter Snijkers ging voor. De kapittelgemeenschap bad om inspiratie van de heilige Geest voor de werkzaamheden van deze belangrijke driejaarlijkse kapittelbijeenkomst.

Op maandagvoormiddag boog het kapittel zich over het verslag van de prior-provinciaal en zijn raad. Dit verslag betreft de toestand van het leven van de Kruisherenorde in de Europese provincie. Bedoeling ervan was het kapittel te informeren over hoe de provincie er voor staat. Het rapport werd onderdeel na onderdeel en in grote lijnen gepresenteerd door de prior-provinciaal of door een van de raadsleden.

kapittelfoto
Eucharistieviering bij de opening van het provinciaal kapittel

Mede naar aanleiding van dit verslag werd de volgende bekommernis uitgesproken. Om in de komende drie jaar een goede werking van de provinciale raad mogelijk te maken, dient het provinciaal kapittel vooral de hoogste prioriteiten aan te geven die het geestelijke en materiële welzijn van de provincie, de gemeenschappen en de confraters beogen en bevorderen. Met die vooropgestelde prioriteiten kan de leiding van de provincie dan aan de slag gaan.

kapittelfoto
Bij de aanvang van een kapittelsessie

Met het rapport over de toestand van de provincie lag ook het provinciale plan voor de uitvoering van de besluitvorming van het generaal kapittel van 2009 op tafel. Het is een ambitieus plan en een voortdurende uitdaging om de daarin vooropgestelde doelen te realiseren. Het kapittel werd geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de realisatie van het plan. Er zal in de komende tijd met dit plan verder gewerkt worden, rekening houdend met de eigen mogelijkheden van onze gemeenschappen en de medebroeders.

kapittelfoto
Confrater André Notelaers zorgt voor vertaling met behulp van het nodige technische apparatuur

Tijdens de namiddagsessies werden een aantal voorstellen van kapittelresoluties toegelicht en besproken. Deze hadden alle te maken met de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van de provincie. De voorstellen zijn het resultaat van drie jaar werken in commissies, de provinciale raad, studie- en provinciedagen, een pre-kapitteldag, en ook conventsgesprekken.

kapittelfoto
Smakelijk eten van een goedverzorgde maaltijd

De tweede namiddagsessie werd gewijd aan de besluitvorming rond de voorgestelde wijzigingen in de provinciale statuten van de Europese provincie. Centraal daarbij stond het voorstel om het aantal gekozen afgevaardigden naar het provinciaal kapittel te reduceren. Dit voorstel werd door het kapittel aanvaard en wordt opgenomen in de statuten. Een tweede betekenisvolle wijziging betreft de samenstelling van de raad van de prior-provinciaal. Tot nu toe bestond die raad uit een gekozen vice-provinciaal, en drie gekozen raadsleden. Het voorstel, dat door het kapittel werd overgenomen en goedgekeurd, bestaat erin het aantal raadsleden van de prior-provinciaal terug te brengen tot twee.

Tijdens dit kapittel hebben verkiezingen plaats gevonden, volgens deze nieuwe statuten. Het kapittel is overgegaan tot de keuze van een prior-provinciaal, een vice-provinciaal, en nog een raadslid. Ook werden afgevaardigden van de Europese provincie naar het generaal kapittel van juni 2015 (Indonesië) gekozen, en hun plaatsvervangers.

 
Dinsdag, 6 augustus 2013

Het provinciaal kapittel heeft zorgvuldig aandacht geschonken aan het kruisherenleven in de Congolese proprovincie Martyrs de Bondo. Het kapittel werd geïnformeerd over de merkbare vooruitgang op vlak van het beheer van de financiën, en in de initiële kruisherenvorming. De prior-provinciaal en zijn raad deelden met het kapittel hun bezorgdheid over een kwaliteitsvolle toekomst in de proprovincie.

kapittelfoto
Eucharistieviering verzorgd door de medebroeders uit Congo

De gesprekken van het kapittel betroffen voornamelijk het werken aan die toekomst: het proces om als proprovincie in de Orde van het Heilig Kruis door te groeien naar een autonome provincie. In dit groeiproces vervult het provinciaal kapittel van de Europese provincie een verantwoordelijke rol. De prior-provinciaal en zijn raad ontwikkelden een langetermijnplanning van groeidoelen voor de proprovincie. Het provinciaal kapittel werd hierover in detail geïnformeerd. En die provinciale statuten, welke de relatie tussen de Europese provincie en de Congolese proprovincie regelen, werden – op basis van een evaluatie van 5 jaar ervaring (sinds september 2008) met het leven onder het canoniek statuut van proprovincie – betekenisvol aangepast, en goedgekeurd. Ook dit met het oog op de groeibevordering van de kruisherenorde in Afrika.

 
Woensdag 7 augustus 2013

Het provinciaal kapittel van de Europese Kruisherenprovincie heeft, tijdens de 2de namiddagsessie, confrater Peter Snijkers o.s.c. tot prior-provinciaal gekozen. De keuze werd voorgezeten door magister-generaal Glen Lewandowski o.s.c. Hij bevestigde de gekozen provinciale overste in zijn ambt.

kapittelfoto
Confrater Peter Snijkers o.s.c. gekozen tot prior-provinciaal

De provinciaalskeuze verliep als volgt. Na de aanroeping van de heilige Geest, door het zingen van het Veni Creator Spiritus, het bidden van gebed voor het provinciaal kapittel, en het inzweren van de stemmentellers, gingen de stemgerechtigde kapittelleden over tot de verkiezing van de provinciaal. De stemmen werden geteld en de resultaten aangekondigd.

kapittelfoto
Medebroeders werden persoonlijk bij name geroepen om hun stem uit te brengen

Confrater Peter Snijkers, die al fungeerde als hogere overste van de provincie sinds het buitengewone keuzekapittel van 6-7 februari 2011, heeft de keuze aanvaard, en begint een eerste mandaat van drie jaar. Na zijn overtuigd “ja” in verschillende talen, sprak de gekozen prior-provinciaal de medebroeders toe. Hij benadrukte het belang van samenwerking en medeverantwoordelijkheid van alle kapittelleden voor het leven de Kruisheren in Europa en in Congo, en vroeg uitdrukkelijk om aller steun bij het uitoefenen van zijn ambt.

kapittelfoto
Magister-generaal Glen Lewandowski bevestigt de keuze van de prior-provinciaal

Volgde dan het moment van de vredewens. Alle kapittelleden kwamen naar voor om hun prior-provinciaal persoonlijk, met een woord van vrede en een gebaar van broederlijkheid, alle goeds toe te wensen. De gehele gemeenschap bad vervolgens de bede van het Onze Vader, daartoe uitgenodigd door de magister-generaal. Prior-provinciaal Peter Snijkers sloot deze bijzondere kapittelsessie af met een zegengebed over de vergaderde kapittelgemeenschap. Spontaan sprak hij deze zegen uit in een Afrikaanse taal, het Kiswahili.

Eerder werden de verkiezingen in gespreksgroepen voorbereid. Over de gedachten en verwachtingen rond de keuze van de prior-provinciaal, de vice–provinciaal, het raadslid, en de kapittelafvaardiging, werd in plenum verslag uitgebracht. Het belang van continuïteit in de bestuursploeg werd onderlijnd. Gegeven de kleinere samenstelling van de provinciale raad, werd aandacht gevraagd voor goede samenwerking en verbondenheid binnen de raad. Een regelmatige evaluatie, kan een hulp zijn voor het kwaliteitsvol functioneren van de provinciale leiding. Van de afvaardiging naar het generaal kapittel van 2015 verhoopt men dat deze een actieve en constructieve bijdrage kan leveren aan de discussies die er gevoerd zullen worden, ook rond de toekomstige structuren van de Orde van het Heilig Kruis, waarover sprake in twee rondzendbrieven van de magister-generaal, eerder dit jaar. Het gesprek in plenum werd afgerond met een proefkeuze, waarvan de resultaten werden meegedeeld.

Op woensdagavond leidde provinciaal econoom Frank Boomers een avondsessie over financiën. Tijdens een pre–kapitteldag op 1 mei 2013, kwam de financiële toestand van de provincie al uitgebreid aan bod.

kapittelfoto
Kapittelleden, kapittelgasten en secretaris aan het werk

 
Donderdag 8 augustus 2013

Nadat confrater Peter Snijkers o.s.c. op woensdag 7 augustus 2013, tot prior-provinciaal van de Europese provincie van de Zalige Theodorus van Celles werd gekozen, is het provinciaal kapittel overgegaan tot de keuze van een vice-provinciaal, en een provinciaal raadslid, conform de aangepaste statuten van de provincie. Confrater Roger Janssen o.s.c. werd tot vice-provinciaal gekozen. Het kapittel koos vervolgens oonfrater Pierre-Paul Walraet o.s.c. tot raadslid.

kapittelfoto
De prior-provinciaal en zijn raad

Het provinciaal kapittel koos 4 afgevaardigden naar het generaal kapittel van 2015, en hun plaatsvervangers. Afgevaardigde zijn gekozen: Roger Janssen o.s.c., Pierre-Paul Walraet o.s.c., Joe Op de Kamp o.s.c., Jan Rooijakkers o.s.c. Als plaatsvervangers werden gekozen: Patrick Bonte o.s.c., Mathieu Peters o.s.c., Pierre Vandormael o.s.c., Rein Vaanhold o.s.c.

Ook werden rapporten besproken die door commissies en andere instanties van de Europese provincie aan het kapittel waren voorgelegd. Deze rapporten getuigen van het vele harde werk dat door de toegewijde inzet van talloze medebroeders sinds 2010 in de provincie tot stand is gebracht. Het kapittel ontving verslagen over activiteiten van beide missieprocuren in de Europese provincie. Deze procuren zijn doende met het afbouwen van de huidige activiteiten. Een nieuw project – nog in de krijtlijnen – dient zich aan, en werd aan het provinciaal kapittel voorgesteld. Dit project zal in de nabije toekomst verder ontwikkeld worden. Het laat zich voorlopig vatten onder de naam “Bureau voor Fondsenwerving”. De bedoeling zal ruimer zijn dan enkel de zorg voor financiële middelen voor de zending van de Orde, wereldwijd.

kapittelfoto
Medebroeders Joe Op de Kamp en Sirikivuya Mumbere Aristide

Het vormingsteam legde een rapport voor over de ervaringen met de initiële kruisherenvorming, en maakte een evaluatie over de gebeurtenissen en ontwikkelingen sinds september 2010 toen drie kandidaten het noviciaat begonnen. Er volgde een uitwisseling van gedachten over o.a. het aantrekken van jonge mannen voor de Orde (roeping en werving), en over de mogelijkheden van de Europese provincie om in de toekomst in initiële kruisherenvorming te voorzien. Deze punten zullen in de nabije toekomst opgenomen en bestudeerd worden, zoals in een resolutie werd vastgelegd.

Volgden dan enkele kortere verslagen van de financiële commissie, en van de redactieraad van Bulletin. Na de presentatie van hun verslag kregen de leden van de juridische commissie (confraters Wim Slangen en Joe Op de Kamp), en hun secretaris (Harold van Lent), een warm applaus, uit dankbaarheid voor het geleverde werk rond de studie en de formulering van voorstellen betreffende wijzigingen in de provinciale statuten. Ook werd verslag uitgebracht over de activiteiten van de projectencommissie. Omdat er in de toekomst geen projectencommissie meer zal bestaan, heeft kapittel andere wegen aangegeven om aan solidariteit gestalte te geven, en steun te verlenen aan initiatieven van sociale en caritatieve aard. Vervolgens bracht confrater Roger Janssen verslag uit over de werking van het wetenschappelijk–historisch tijdschrift Clairlieu. Het kapittel formuleerde enkele ondersteunende aanbevelingen aan het adres van de redactie van Clairlieu, zoals het engageren van auteurs om bijdragen voor Clairlieu te verzorgen.

Het laatste verslag betrof de werkzaamheden van Stichting Sint Aegten. Dit rapport bevatte ook een korte voorstelling van enkele opties voor de toekomst betreffende de beheersactiviteiten van zowel het roerend erfgoed van de Kruisheren; als het onroerend goed – namelijk het kloostercomplex van Sint Agatha. Het rapport van de hand van Marga Arendsen, directeur van het Erfgoed Centrum Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha, werd voorgesteld door confrater Jan Rooijakkers, lid van het bestuur van genoemde stichting.

 
Vrijdag 9 augustus 2013

Tijdens de eucharistieviering waarin de prior-provinciaal Peter Snijkers voorging, vond de officiële sluiting plaats van het provinciaal kapittel plaats.

kapittelfoto
Tijdens de slotviering in de kruisherenkerk van de Bosstraat te Maaseik

De kapittelleden hadden zich van de kapittelcampus naar de stad begeven. In de mooie kruisherenkerk, in hartje Maaseik, werd God geloofd en dank gezegd voor de vruchtbare werkzaamheden van de afgelopen dagen, en voor een doorleefde ervaring van broederlijke gemeenschap.

Na de woorddienst, bij het begin van de dienst van de eucharistie, werden alle stemgerechtigde leden van het kapittel bij name geroepen, waarna zij – op het altaar – 2 exemplaren van het kapittelrelict van hun handtekening voorzagen.

kapittelfoto
Confrater Jean Marie Kighoma ondertekent het kapittelrelict

Tijdens de eerste voormiddagsessie, hadden de confraters de inhoud van dit kapittelrelict grondig doorgenomen. Dit relict werd door de relictcommissie (medebroeders Joe Op de Kamp en Willy De Bolle) voorbereid. Omdat het kapittel daags voordien al vertrouwd werd gemaakt met een ontwerptekst, kende het goedkeuringsproces van dit slotdocument een vlot verloop.

kapittelfoto
Groepsfoto provinciaal kapittel 2013

Ook maakte de prior-provinciaal van de gelegenheid gebruik om de medebroeders te danken die sinds het vorige gewone provinciaal kapittel in 2010 direct bij het bestuur van de provincie betrokken zijn geweest: Huub Wagemans o.s.c., Wim Slangen o.s.c., Jan Rooijakkers o.s.c., Guy Rigole o.s.c., Roger Janssen o.s.c., en Edgard Claes o.s.c.
Het provinciaal kapittel van 2013 kende een voorspoedig verloop mede dankzij de deskundige begeleiding van Jan Peters s.j., de kapittelmoderator. Dank ook aan de magister-generaal Glen Lewandowski o.s.c. en zijn raadslid Paluku Muhumira Henri, voor hun gewaardeerde aanwezigheid en inbreng. Dank aan confrater Paluku Tsongo Anselme voor zijn inzichtrijke bijdragen. Hij was door de prior-provinciaal als gastdeelnemer aan het kapittel uitgenodigd.

kapittelfoto
Harold van Lent, en confrater Frans Waldram die kapittelstukken ondertekent

Verder waren er de 2 kapittelsecretarissen: confrater Koos van Etten o.s.c., en Harold van Lent. Zij verzorgden het verslag van dit kapittel. Broeder Marcel Smits o.s.c. maakte dat niemand iets te kort kwam, en verzekerde dat allen zich thuis voelden en van het nodige voorzien werden. Confrater André Notelaers o.s.c. deed zijn uiterste best om te zorgen dat de Franstalige medebroeders in vertaling konden beluisteren wat in het Nederlands gezegd werd.

kapittelfoto
Confraters Patrick Bonte, Edgard Claes, Koos van Etten en Wim Slangen tijdens een recreatie

Iedereen heeft het qua huisvesting, maaltijden en momenten van avond recreatie goed naar de zin gehad, ook mede dank zij de lokale staf van het Vrije Internaat Maaseik.

kapittelfoto  kapittelfoto
Het Vrije Internaat Maaseik ** Jan Bierens en Tiago van Winden aan het ontbijtbuffet

 

Zeven was voldoende, vijf en twee. Zeven is voldoende toen en nu.
Zeven is voldoende alle dagen. Jezus is voldoende voor ons allen.
Kom, o Here Jezus, kom; voed ons met uw leven!

Naar: Willem Barnard

 

> Pierre-Paul Walraet o.s.c.