20 mei 2019

Nieuwe telefoonnummers

Category: Provinciekruisheer @ 14:38

Het Provincialaat Kruisheren Europa en de Kruisheren van Sint Agatha zijn voortaan bereikbaar via nieuwe telefoonnummers. Het nieuwe algemene telefoonnummer is +31 485 725 340.


04 dec 2013

Post-kapitteldag: vitalisering van onze spiritualiteit

Category: Provinciekruisheer @ 17:59

In de eerste volle week van de maand augustus van dit jaar vond te Maaseik in België het driejaarlijkse gewone provinciaal kapittel van de Europese Kruisherenprovincie plaats. U vindt hiervan een gedetailleerd verslag – met foto’s – op deze website. Voorafgaande werden in februari en mei drie pre–kapitteldagen gepland. Toen werd voorbereidend werk gedaan, om het eigenlijke kapittel goed en efficiënt te doen verlopen. Op vrijdag 8 november 2013, en woensdag 11 december 2013 vonden twee post–kapitteldagen plaats, telkens in de priorij van Maaseik. Deze initiatieven lieten toe meer tijd en ruimte te geven aan het onderling bespreken van wezenlijke elementen van ons religieus leven als kruisheer.

spiri-dag13-1

studiedag Kruisheren bezinnen zich over de beleving van hun spiritualiteit

De eerste post–kapitteldag pikte het thema op waarmee het pre–kapittelproces op 11 februari 2013 begonnen was: vitalisering van onze spiritualiteit. Na de bespreking van een basisdocument, werd toen een kapittelcommissie aangesteld. De medebroeders Jan Rooijakkers, Edgard Claes en Pierre-Paul Walraet kregen de opdracht een sessie rond het thema voor te bereiden. Deze sessie vormde de agenda voor de eerste post–kapitteldag.

Deze dag had, eigen aan de aard van het onderwerp, een overwegend bezinnend karakter. Geen verkondiging van ingewikkelde theorieën over spiritualiteit. Medebroeders vertelden over wat hen vooral persoonlijk (individueel) bezielt. Er werden geen besluiten genomen en geen beleidsbepalende richtingen aangegeven waarmee de prior provinciaal en zijn raad aan de slag moeten gaan. De post–kapitteldag resulteerde vooral in korte, haalbare aanbevelingen en inspirerende opmerkingen die mogelijkerwijze onze spiritualiteit kunnen verlevendigen.


13 nov 2013

Bewogen stilte: een tentoonstelling in Ter Apel

Category: Publicatieskruisheer @ 17:58

Het plaatsje Ter Apel, in het noordoosten van Nederland (provincie Groningen), is een kloostermuseum rijk. Ooit, vanaf het einde van de 15de eeuw tot de Reformatie, woonden en leefden er kruisheren. Het klooster kreeg toen de naam Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht). Deze kloosternaam roept bij kruisheren ook Clarus Locus in gedachten (Oord van Helder Licht): Clairlieu te Hoei in België, waar volgens de traditie de Orde ontstond.

kruisherenklooster Ter Apel

Het kruisherenklooster Domus Novae Lucis in Ter Apel

In dit Huis van het Nieuwe Licht lopen geregeld tentoonstellingen. Maar de expositie waarover we hier melding maken betreft kunstwerken van twee medebroeders: Edgard Claes o.s.c. en Bernhard Leisenheimer o.s.c. Te bezichtigen zijn schilderijen, beeldhouw– en aardewerk en bijzondere kunstboekbanden.

De tentoonstelling werd op zondag 27 oktober officieel geopend. Medebroeders, familie, vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden waren voor deze gelegenheid naar het noorden getrokken. Bij de vernissage heeft naast magister generaal dr. Glen Lewandowski de Belgische dr. Bart Op de Beeck, werkzaam aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, het woord gevoerd. Ward Van Hertum, neef van Edgard Claes verzorgde enkele gewaardeerde muzikale intermezzo’s, met slagwerk van de marimba, een aan de xylofoon verwant muziekinstrument.

bij de toespraak

E. Claes o.s.c., dhr. B. Op de Beeck, B. Leisenheimer o.s.c., dhr. H. Kroeze (directeur van het kloostermuseum) beluisteren de toespraak van de magister generaal

De diepzinnige inleiding van de magister generaal is drietalig en in een eenvoudige brochure uitgegeven. De oorspronkelijke taal van de toespraak is in het Engels. Medebroeder Joe Op de Kamp o.s.c. verzorgde de Nederlandse vertaling, en Zuster Susanna Mander (dominicanes) de Duitse vertaling. U kan deze tentoonstelling bezoeken tot zondag 02 maart 2014.

Voor verdere informatie over Bewogen Stilte, bezoek de website van het Ter Apel’s kloostermuseum: http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-bewogenstilte


23 okt 2013

Kruisheren vieren hun jubileum

Category: Provinciekruisheer @ 17:57

Op vrijdag 4 oktober 2013 verzamelden zeven medebroeders–jubilarissen zich in het klooster van Maaseik voor een feestelijke dag. Het waren de klasgenoten Frans Dortmans en Ries Sterke die dit jaar 60 jaar als kruisheer geprofest zijn. De confraters Klaus Coolen, Toon Thys en Huub Wagemans vieren de veertigste verjaardag van hun priesterwijding. Ook Prior Provinciaal Peter Snijkers, en Vice Provinciaal Roger Janssen behoren tot de jubilarissen. Zij vieren hun zilveren professiefeest. Verder zijn er de confraters Jan Gorissen (60 jaar priester), Paul Delbrassine (60 jaar priester), Guido Kreft (50 jaar geprofest), en Marinus Hendriks (50 jaar geprofest).

jubilarissen

vlnr: Huub Wagemans, Frans Dortmans, Klaus Coolen, Toon Thys, Roger Janssen, Peter Snijkers en Ries Sterke

Een meer uitgebreid verslag over deze jubilarissendag met nog andere foto’s vindt u in het Bulletin van de Kruisheren van de Europese Provincie.


15 okt 2013

Kruisheren vieren 60 jaar aanwezigheid in Duitsland

Category: Gemeenschappenkruisheer @ 17:56

Op zondag 15 september 2013, daags na het Hoogfeest van Kruisverheffing, vond te Wuppertal–Beyenburg in Duitsland een eenvoudige maar niet minder sprekende viering plaats. Deze viering hield verband met de zestigjarige aanwezigheid van de Kruisheren in Duitsland. Het betreft hier de verjaardag van de tweede periode van aanwezigheid in de geschiedenis van de kruisherenorde.

Om 9u werd de eucharistie gevierd, waarin confrater Chris Aarts o.s.c. voorging. Concelebranten waren de medebroeders Johannes Feller o.s.c. en Pierre-Paul Walraet o.s.c. als vertegenwoordiger van de Prior Provinciaal van de Europese Kruisherenprovincie. En niet te vergeten de twee medebroeders die het klooster van Beyenburg bewonen. De medebroeders Gerard Vos o.s.c. en Dirk Wasserfuhr o.s.c.. Pater Chris Aarts verzorgde ook de homilie.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd om in processie naar het kerkhof van Beyenburg te trekken. Dit kerkhof ligt kort bij het kloosterpand en de kerk. Er werd een betekenisvol gedachtenismoment gehouden voor alle Kruisheren die er begraven liggen. Er werd gebeden, de graven werden gezegend. De aanwezigen werden uitgenodigd om een witte roos bij een van de graven te leggen. Dit gebeurde in een respectvolle stilte.

Na dit bezoek aan het kerkhof, was er voor genodigden een eenvoudige maaltijd voorzien. Daar werden herinneringen uit de verleden geschiedenis van de medebroeders in Duitsland verteld.

gedachtenis op het kerkhof

Confraters Gerard Vos, Dirk Wasserfuhr, Johannes Feller en Chris Aarts maaltijd tot besluit


28 sep 2013

Congolese Kruisheren tot diaken en priester gewijd

Category: Pro-provincie Congokruisheer @ 17:54

Donderdag 29 augustus 2013, gedachtenis van het martelaarschap van Johannes de Doper, was een bijzonder feestelijke dag voor het bisdom Butembo-Beni, gelegen in de Noord Kivu provincie van de Democratische Republiek Congo.

De lokale bisschop, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisédeck, wijdde door handoplegging en gebed zes nieuwe priesters en zes diakens. Onder deze wijdelingen waren ook zes jonge Kruisheren, namelijk de confraters: Kambale Muhongya François-Xavier, Kakule Nzumbuko Faustin, Kambale Sikulikimbya Emmanuel, Kahindo Makuko Baudouin en Mumbere Kayange Remacle werden – samen met één diaken van het bisdom – tot priester gewijd. In diezelfde viering werd confrater Kakule Tawitemwira Albin, die afgelopen juni zijn studies theologie en missiologie voltooide, diaken gewijd, samen met vijf seminaristen.

De wijdingsplechtigheid vond plaats tijdens de eucharistieviering voorgegaan door genoemde bisschop in de parochiekerk van Kitatumba te Butembo. De viering begon om 9.30u lokale tijd en nam meer dan vijf uren in beslag. Hartelijke gelukwensen aan alle medebroeders en hun diocesane collega’s.

wijding

Bij het zingen van de litanie van alle heiligen

wijdeling

Wijdeling knielt voor de bisschop


14 aug 2013

Impressies van het provinciaal kapittel 2013

Category: Provinciekruisheer @ 14:33

kapittellogo

In de week van 4 tot 9 augustus 2013 hield de Europese kruisherenprovincie Zalige Theodorus van Celles haar driejarig provinciaal kapittel. Zowel de religieuze idealen als het leven in de afgelopen drie jaar zijn overwogen, en van daaruit is het algemene beleid voor de komende jaren vastgesteld. Als nieuw bestuur van de provincie zijn gekozen: Peter Snijkers o.s.c., prior-provinciaal, Roger Janssen o.s.c., vice-provinciaal en Pierre-Paul Walraet o.s.c., raadslid.
Lees meer voor een verslag van dag tot dag…


13 feb 2013

Nieuwe website

Category: Geen categoriekruisheer @ 14:39

Per 14 februari is de Nederlandstalige inhoud van onze site www.osc-europe.org overgebracht naar deze nieuwe website www.kruisheren.eu. Op deze nieuwe site gaan we verder met onze berichten. We kozen voor het .eu-domein om uit te drukken dat we een Europese provincie zijn. Verder is het een gemakkelijker webnaam, waar we ook onze e-mailadressen bij zullen aansluiten. Graag roepen we u op om uw RSS-abonnement en bladwijzers te vernieuwen naar dit nieuwe adres. We hopen dat het u zal bevallen.


25 sep 2012

Impressie van de Provinciedag op 19 september 2012 in Hannut

Category: Provinciekruisheer @ 17:49

opening van de provinciedag
De provinciedag wordt geopend.
Vlnr: Toon Rutten o.s.c., prior van Pratista (Ind), Peter Snijkers o.s.c., prior provinciaal van Europa, en Marcel Smits o.s.c.

Op woensdag 19 september kwamen ruim 30 confraters samen voor een provinciedag. Een frisse start na de zomervakantie! De Kruisherenpriorij van Hannut zette de deuren gastvrij open. Bij een kop koffie konden de medebroeders elkaar hartelijk begroeten. Provinciaal Peter Snijkers opende de voormiddagsessie. Hij heette iedereen welkom. Ook drie medebroeders uit de Indonesische Provincie Sang Kristus, met verlof in Nederland, waren aanwezig: Toon Rutten, Tjeu Kuppens en Rob Stigter. Hun deelname aan onze Provinciedag werd op prijs gesteld. Confrater Jan Koopman, die uit de Kongolese proprovincie Martyrs de Bondo naar Europa terugkeerde, werd begroet! Ontmoeting, bezinning, uitwisseling, en informatie …: activiteiten van deze provinciedag die als volgt werden ingevuld.
Lees verder…


26 jan 2012

Wijdingen in Butembo (RD Congo)

Category: Pro-provincie Congokruisheer @ 17:51

Op donderdag 26 januari zijn drie medebroeders in Butembo (RD Congo) gewijd door Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, bisschop van Butembo. Kambale Sambya Zawadi Jean-Marie die vorig jaar op 24 juli diaken werd gewijd heeft de priesterwijding ontvangen.


Uiterst links Jean-Marie Zawadi, naast hem Bauris Nzwamba Masomo

En Mathe Musubao Arnaud en Nzwamba Masomo Bauris zijn tijdens dezelfde plechtigheid diaken gewijd. De wijdingsplechtigheid vond plaats tijdens de eucharistieviering voorgegaan door Mgr Melchisédech die werd gehouden in de parochiekerk van Kitatumba in Butembo op donderdag 26 januari vanaf 9u.
Aan de wijdelingen, hun verantwoordelijken en alle medebroeders van harte een dikke proficiat.


Arnaud Mathe Musubao


Volgende pagina »